Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on November 27, 2013

Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_03 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_04 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_05 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_06 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_07 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_08 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_09 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_10 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_11 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_12 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_13 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_14 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_15 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_16 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_17 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_18 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_19 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_20 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_21 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_22 Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_23

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: