Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Худалдан авах ажиллагаа’

Өмнөговь аймгийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө._Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дорноговь аймгийн 2014оны  худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2014оны ХАА-ны төсөв_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Увс аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2014 оны ХАА-ны төлөвлөгөө (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Увс | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн худалдан авах албаны 2013 оны 4-р улирлын тайлан:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Төв аймгийн 2013 оны ХАА-ны тайлан (1)  Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Сүхбаатар аймгийн худалдан авах ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Сүхбаатар аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Завхан аймгийн худалдан авах албаны 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Завхан аймгийн 2014оны ХАА-ны төлөвлөгөө (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Завхан | Tagged: | Leave a Comment »

Баян-Өлгий аймгийн төвд битүү зах барихаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын багцаас тус аймагт гурван тэрбум төгрөг хуваарилжээ

Posted by bolorit2013 on February 19, 2014

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  46.1.9-т зааснаар гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж байгаа ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа болон авто зам, инженерийн шугам сүлжээний хувьд дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг төв, суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц газар уг ажил, үйлчилгээний баталгаат хугацааны туршид заавал байрлуулахыг шаардсан байдаг.

Тус аймгийн төвд баригдах битүү худалдааны төвийн тендер шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотноо Худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулсан бөгөөд  Улаанбаатар хотын “Ус орчин” ХХК шалгарсан байна.

Дээрх фото зургийг ЗДТГ-ын Худалдан авах ажиллагааны албаны самбарт байрлуулжээ.

SAM_0486

Posted in АЙМГУУД, Баян-Өлгий | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2013 оны худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on February 18, 2014

Архангай Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Ховд аймгийн 2013 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан: Ховд аймаг 2013 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас 2 тэрбум 205.5 сая төгрөгийн гэрээ байгуулсан байснаас 175.5 сая төгрөгийг хэмнэсэн байна.

Posted by bolorit2013 on February 6, 2014

33

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Ховд | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны бараа худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on January 13, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны ХАА-ны төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Хан-Уул дүүрэгт 2013 онд дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх худалдан авалт, хөрөнгө оруулалтын ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 6, 2013

Image (37)

Posted in Хан-Уул дүүрэг | Tagged: | Leave a Comment »