Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Posts Tagged ‘Орон нутгийн тусгай сан’

Орхон аймгийн 2014 оны байгаль орчныг хамгаалах сангийн төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Орхон аймгийн 2014 оны ОНТС-ийн жагсаалт._Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Дархан-Уул аймгийн Замын сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дархан-Уул аймгийн  2014 оны  Замын сангийн шилжүүлэгийн хуваарь

Posted in АЙМГУУД, Дархан-Уул | Tagged: | Leave a Comment »

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2014 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх ажлууд  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Хөвсгөл | Tagged: | Leave a Comment »

Төв аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Төв аймгийн 2014оны  ОНТС-гийн жагсаалт  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Төв | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Булган аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Булган  2014 Орон нутгийн Замын сан жагсаалт Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Булган | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт засварын зардлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

   

http://www.erdenet.mn/web/d/130600083

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Эрдэнэт сангийн орлого, тус сангаас санхүүжих төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны зардал

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/130600082

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »