Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Өмнөговь’ Category

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014 онд ОНХС-гийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл ,арга хэмжээний жагсаалт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2014 оны орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Өмнөговь аймгийн 2014оны  ХАА-ны төлөвлөгөө._Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2014 оны тооцоо

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2014 төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

өмнөговь 2014 төсөв 1 өмнөговь 2014 төсөв 2

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 3, 2014

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2013 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 4/3 дугаар хуралдааны  дөрөвдүгээр хавсралт
2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт
                                        /мян.төг/
д/д Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Хэрэгжих хугацаа            Төсөвт өртөг                 2014 онд санхүүжих
1 Даланзадгад суманд 200 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга барих
2014   1 800 000,0                   1 751 271,7
2 Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж,
байрыг засварлах, тохижуулах
2014     300 000,0                      300 000,0
3 Шинэ суурьшлын бүсд дулаан түгээх төв ЦТП-4 болон гадна
дулааны гол тараагуур шугам барих
2014   4 770 000,0                   2 000 000,0
4 Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын
ЦДШ, дэд станцыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх
2014   7 200 000,0                   3 600 000,0
5 Даланзадгад, Баяновоо сумын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын цахилгааны
шугам өргөтгөж, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр барих
2014     435 700,0                      435 700,0
6 Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлж, шинэ
суурьшлын бүсийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг барих
ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
2014 854000                      854 000,0
7 Даланзадгад Шинэ суурьшлын бүсэд  2,3 -р ЦТП ажлыг дуусгах 2013-2014     496 000,0                      198 000,0
8 Даланзадгад шинэ суурьшлын бүсийн 10 кВт-ын 4.18 км
шугамын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
2013-2014   1 520 000,0                      299 700,0
9 Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт
эргүүлийн машинаар хангах, эргүүлийн автомашины тоог нэмэгдүүлэх
2014                   60 000,0                        60 000,0
ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтын дүн  17435 700,0

https://iltodtusuv.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Posted in АЙМГУУД, Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2013 оны аудитын тайлангийн тухай

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

Doc1

Posted in Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн орон нутгийн 2014 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

өмнөговь12.04_Page_3

Posted in Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2013 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, 2014 оны үндсэн чиглэл батлах тухай ИТХ-ын тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

өмнөговь12.04_Page_2

Posted in Өмнөговь | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2013 оны төсвийн тодотголын тухай тогтоол

Posted by bolorit2013 on December 4, 2013

өмнөговь12.04_Page_1

Posted in Өмнөговь | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн ИТХ-ын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдаан 2013 оны 12 сарын 02-нд хуралдлаа

Posted by bolorit2013 on December 3, 2013

Doc2
Read the rest of this entry »

Posted in Өмнөговь | Tagged: | Leave a Comment »

Өмнөговь аймаг 2014 оны төсвийн тодотголоо АИТХ-д өргөн барилаа

Posted by bolorit2013 on November 27, 2013

өмго зураг

Өмнөговь аймаг 2014 оны төсвийн тодотголоо АИТХ-д өргөн барилаа

 Өмнөговь аймгийн 2014 оны төсвийн төслийг тухайн шатны Засаг дарга 2013 оны 11-р сарын 25-ны дотор иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэхдээ ил тод болгож олон нийтэд танилцуулаагүй, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, вэб сайтад тавиагүй байв. 2013 оны 11 сарын 25-ны өдөр аймгийн 2014 оны төсвийн төслийг аймгийн ИТХ-д өргөн барьсан эсэх талаар ИТХ-ын ажилтан Долгортой уулзаж асуухад  зөвхөн Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар 2013 оны 11 сарын 25-ны өдөр хэлэлцэж байгаа, манайд өргөн бариагүй байна гэсэн.

Харин  2013 оны 11 сарын 26-ны өдрийн 10.55 цагт аймгийн ИТХ-д өргөн барьсныг Долгор утсаар мэдээлсэн.  Уг мэдээлийн эх сурвалжийг олж үзэхэд Omnogovi.gov.mn сайтад аймгийн ИТХ-аас мэдээллийг тавьсан байна.  Аймгийн 2013 оны төсвийн тодотгол, 2014 оны төсвийн төсөл өргөн барилаа.

Орон нутгийн 2013 оны төсвийн тодотгол, 2014 оны төсвийн төслийг 2013 оны 11 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 55 минутад аймгийн Засаг даргын 2013 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн 1-1762, 1-1763 албан тоотоор аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга Л.Батчулуунд аймгийн Засаг даргын орлогч Д.Нацагдорж өргөн мэдүүллээ.

                                                                                                                                                                                    Судлаач     Б.БАТЖАРГАЛ

Posted in Өмнөговь | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн сумдын баталсан төсөвт гарсан зөрчил болон анхаарах асуудал

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Өмнөговь (4)

Read the rest of this entry »

Posted in Өмнөговь | Leave a Comment »

Өмнөговь аймгийн 2013 оны төсөв батлагдлаа

Posted by bolorit2013 on November 19, 2013

Өмнөговь (27)

Read the rest of this entry »

Posted in Өмнөговь | Leave a Comment »