Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Орхон’ Category

Орхон аймгийн 2014 оны байгаль орчныг хамгаалах сангийн төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 20, 2014

Орхон аймгийн 2014 оны ОНТС-ийн жагсаалт._Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Орхон аймгийн  2012 оны  аудиторын  дүгнэлт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Орхон аймгийн ДЗНС-гийн 2013 оны хуваарилагдаагүй зардлын жагсаалт   (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймагт 2013 онд гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Орхон аймгийн 2013 онд гадаадын зээл тусламжаар хийж буй төслийн судалгаа, танилцуулга (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: , | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Орхон 2014 ОНХС_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар аймгууд 2014 оны батлагдсан төсвөө орон нутгийнхаа цахим хуудсанд байрлуулж ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

Posted in АЙМГУУД, Баянхонгор, Орхон, Сүхбаатар | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт засварын зардлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

   

http://www.erdenet.mn/web/d/130600083

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Эрдэнэт сангийн орлого, тус сангаас санхүүжих төсөл хөтөлбөр үйл ажиллагааны зардал

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/130600082

Posted in Орхон | Tagged: | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/131100099

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны эхний хагас жилийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/130700043

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсвийн зарлагын 2014-2016 оны төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/131100098

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн төсвийн орлогын 2014 оны төлөвлөгөөний төсөл

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

http://www.erdenet.mn/web/d/131100109

Posted in Орхон | Leave a Comment »

Орхон аймгийн 2013 оны хөрөнгө оруулалтын аудитын тайлан

Posted by bolorit2013 on December 5, 2013

 

http://www.erdenet.mn/web/d/131200011

Posted in Орхон | Leave a Comment »