Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Дундговь’ Category

Дундговь аймгийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Дундговь 2014 ОНХС1 (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

001

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дундговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2013 оны 3-р улирлын худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Батлав_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Дундговь | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2013 оны төсвийн орлого, зарлагын гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний биелэлт_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Дундговь | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2012 оны нийгмийн байдал, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

tailjil12-01-07_Page_1 Read the rest of this entry »

Posted in Дундговь | Leave a Comment »

Дундговь аймгийн 2013 оны 3-р улирлын бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on November 22, 2013

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН 2013 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТУХАЙ ТАЙЛАН

2013.10.05                                                                                                                                                      Мандалговь хот

Нэг.Ерөнхий зүйл

1.1 Дундговь аймгийн хэмжээнд IIIулирлын байдлаар нийт  104 нэр төрлийн бараа, ажил, үйлчилгээний  худалдан авалт хийхээр  төлөвлөгөөнд тусгаж үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж  байна. Үүнд:

Аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэхээр 6 яамнаас эрх нь шилжиж ирсэн 26 бараа, ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр хийгдэх 76 бараа, ажил, байгууллагын өөрийн хөрөнгөөр хийх 1 ажил,  орон нутгийн хөгжлийн сангийн  хөрөнгөөр зөвлөх үйлчилгээ /төсөв шийдэгдээгүй/ 1, нийт  104 худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Эдгээр ажлын 21 нь  нээлттэй , Зөвлөх үйлчилгээ 1, Олон нийтийн оролцоотой 13, Шууд гэрээ байгуулах 26, Хязгаарлагдмал 1, 43 нь хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааны харьцуулалтын  аргыг  сонгон тендер шалгаруулалт явагдаж байна.  Нийт төлөвлөгдсөн худалдан авалтаас 1 сумын ерөнхий төлөвлөгөө хийх ажлын санхүүжилт шийдэгдээгүй байгаатай холбогдуулан  ажлыг зарлан явуулах боломжгүй байна. Төлөвлөсөн  бусад  105 ажлуудын   тендерүүд  зарлагдаж, товлосон хугацаанд  нээж, тендерийн хүчинтэй  хугацаанд тендерийн үнэлгээг хийж гүйцэтгэгчийг шалгаруулах,  шалгарсан оролцогчтой  гэрээ байгуулах  ажлыг хийж  байна.

Read the rest of this entry »

Posted in Дундговь | Leave a Comment »