Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Дорноговь’ Category

Дорноговь аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Дорноговь аймгийн 2014оны   худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит дөрөвдүгээр хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.03.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн ИТХ  зарлах тухай ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн   тогтоол Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт::

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Дорноговь аймгийн 2012 оны аудитын дүгнэлт  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Дорноговь аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны гүйцэтгэлийн тайлан  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсвийн  суурь орлого, зарлагын зөрүү 266,3 мянган төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэхээр тооцсоны дагуу аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11175,3 сая төгрөгийн хөрөнгө төвлөрнө.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 40 хувь буюу 4470,1 сая төгрөгийг аймагт, 60 хувь буюу 6705,2 сая төгрөгийг сумдад хуваарилсан ба сумын хүн амын тоо, нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ гэсэн итгэлцүүрээр Засгийн газраас тогтоосон аргачлалын дагуу тооцож сум бүрт хуваариллаа.  

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

    Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөвт ирэх онд 15069,6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцож байгаа бөгөөд нийт орлогын 93,9 хувийг татварын орлогоор, 3,5 хувийг татварын бус орлогоор, 2,6 хувийг хөрөнгийн орлогоор бүрдүүлэхээр байна.

     Ан агнах зөвшөөрлийн хураамжаас орох орлогыг ахуйн зориулалтаар цагаан зээрийг Засгийн газрын 2011 оны 25 дугаар тогтоолоор 1 цагаан зээрийн зөвшөөрлийн хураамж 100.0 мянган төгрөг, тусгай зориулалтаар аргаль агнах тооцоог Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолоор 1 аргаль 2000 ам.долларын төлбөр тогтоосныг үндэслэн тооцож 41.2 сая төгрөгийн орлогыг оруулахаар төлөвлөжээ.

Image

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Дорноговь | Tagged: | Leave a Comment »