Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Говь-алтай’ Category

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_01

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн  2014оны  ХАА-ны төсөв_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх төсөл, арга хэмжээний жагсаалтаа Говь-Алтай, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ,Увс аймгууд цахим хуудсандаа нийтэлж, олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай, Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Төв, Увс, Өвөрхангай | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсвийн нийт орлого 57,7 тэрбум төгрөг байгаагийн 8,5 хувь буюу 4,9 тэрбум нь татварын орлого,0,2 хувь буюу 1,2 тэрбум нь татварын бус орлого, 91,3 хувь буюу 51,6 төгрөг нь дээд шатны төсвөөс авах тусламжийн орлого эзлэж байна.

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналын бүх шатанд ил тод байдлыг хангуулах зорилтын хүрээнд “Төсвийн тухай хууль”-ийн дагуу ОНХС-гийн санхүүжилтээр хийгдэх ажлуудын саналыг иргэдээс авч эрэмблэн шат шатны ИТХ-уудаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.   Түүнчлэн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад салбарын чиглэлийн хуулиудад аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарын эрх үүргээр тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэдий ч төсвийн ерөнхийлэн захирагч өөрийн багцаас шууд санхүүжүүлэх боломж нь төсвийн шинэ хуулиар хаагдсан тодорхой ажлуудыг ОНХС-гийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас гаргуулахаар холбогдох агентлаг байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг  үндэслэн төсөвт тусгахаар төлөвлөжээ.

2.3Говьалтай 2014батлагдсан төсөв(1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Tagged: | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2011 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан илтгэл

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (17) Read the rest of this entry »

Posted in Говь-алтай | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг шалгасан ажлын тайлан

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (13)

Read the rest of this entry »

Posted in Говь-алтай | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн 2013 оны төсөв шинэчлэн баталсан тогтоол

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (7) Read the rest of this entry »

Posted in Говь-алтай | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2013 оны шилжүүлгийн орлогын санхүүжилтийн сарын хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (5)

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Leave a Comment »

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлгийн орлогын санхүүжилт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (5)

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Leave a Comment »

Говь алтай аймгийн орон нутгийн төсвөөс сум, байгууллагуудад 2013 онд олгох тодотгосон төсвийн дэмжлэгийн хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (2)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говь-алтай | Leave a Comment »