Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Говьсүмбэр’ Category

Говьсүмбэр аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (4) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Говьсүмбэр 2013 ОНХС  (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсөв: Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсвийн төсөлд аймгийн суурь орлогыг 3800,3 сая төгрөгөөр, суурь зардлыг 4133,8 сая улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэгийг 333,5 сая төгрөгөөр, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 6569,3 сая, ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн дүнг 7911,2 сая төгрөгөөр баталжээ.

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

говь сүмбэр 2014 Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны бараа худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on January 13, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны ХАА-ны  төлөвлөгөө._Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Говьсүмбэр | Tagged: | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Posted by bolorit2013 on November 27, 2013

Засаг дарг төлөвлөгөө1 _Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Говьсүмбэр | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

Posted by bolorit2013 on November 27, 2013

ORIG  Undsen chiglel 2013_Page_01 Read the rest of this entry »

Posted in Говьсүмбэр | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2013 оны төсвийн тодотгол батлагдав

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (15)

Read the rest of this entry »

Posted in Говьсүмбэр | Leave a Comment »

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2013 оны төсөв батлагджээ

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (17)

Read the rest of this entry »

Posted in Говьсүмбэр | Leave a Comment »

Говь-сүмбэр аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 21, 2013

Image (20)

Read the rest of this entry »

Posted in Говьсүмбэр | Leave a Comment »