Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Архангай’ Category

Архангай аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.02.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл  (3) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт  (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Архангай аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан   (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 90 жилийн ойн хандивын зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (1) Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: , | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

Image (1)

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2013 оны худалдан авалтын тайлан

Posted by bolorit2013 on February 18, 2014

Архангай Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on February 8, 2014

Архангай аймгийн ОНХС-аас энэ онд Цэцэрлэг хотыг хөгжүүлэхэд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2.586 тэрбум  төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр тогтжээ.

Үүнээс гудамжны гэрэлтүүлэгт 200 сая, явган замд 127.5 сая,  авто зам тавихад 530 саяыг нь зарцуулна. Түүнчлэн Булган уулын хамгаалалтын бүсэд 90 сая, Булган хангай хорооллын 58 га талбайн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад 121 сая, Баян булагийн ам урд Тамирын голын орчинд усны эх үүсвэрийн судалгаа хийж тогтооход 40 сая гээд олон бүтээн байгуулалтын ажилд зарцуулахаар төлөвлөжээ.

Нэгдсэн эмнэлэгт хүүхдийн амьсгалын аппарат байрлуулахад  120 сая, Эрдэнэбулган сумын хоёрдугаар баг буюу Цэцэрлэг хотын баруун хойд дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ахмад настан, хүүхэд багачуудын чөлөөт цагийг идэвхтэй өнгөрүүлэх тоглоомын талбай бүхий амралтын цогцолбор байгуулахад 60 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэх ажээ. 

Мөн 2013 оны” Орон нутгийн хөгжлийн сан”-гийн төлөвлөлтөнд туссан боловч хэрэгжээгүй 2014 онд шилжиж буй төвийн гэрлэн дохио камержуулалтад 100 сая, нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэхэд  43.5 сая, Эрдэнэбулган сумын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад 17.5 сая төгрөгийг тус тус зарцуулахаар задаргаа хийжээ.

7.2 архангай 2014 оны худалдан авах төлөвлөгөө_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 26, 2014

9 архангай 2014онд ОНХСтөсөл хөтөлбөрийн жагсаалт_Page_1

Read the rest of this entry »

Posted in АЙМГУУД, Архангай | Tagged: | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2013 оны орон нутгийн төсвийн орлого зарлагын мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.2

Posted in Архангай | Leave a Comment »

Архангай аймагт 2013 онд ОНХСангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.6_Page_2 Read the rest of this entry »

Posted in Архангай | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2013 оны зарлагын улирлын хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.5_Page_2

Posted in Архангай | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн орлогын 2013 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.4_Page_2

Posted in Архангай | Leave a Comment »

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны гүйцэтгэл

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

1.1_Page_2 Read the rest of this entry »

Posted in Архангай | Leave a Comment »

Архангай аймгийн 2012 оны төсвийн гүйцэтгэлд аудитын хийсэн дүгнэлт

Posted by bolorit2013 on November 26, 2013

saitaas tatsan_Page_1
үргэлжлэлийг дор үзнэ үү  Read the rest of this entry »

Posted in Архангай | Leave a Comment »