Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говь-Алтай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 13, 2014

Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_01

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_02 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_03 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_04 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_05 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_06 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_07 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_08 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_09 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_10 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_11 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_12 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_13 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_14 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_15 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_16 Говь-Алтай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт_Page_17вийн

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: