Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Увс аймгийн 2014 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн 2014 оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (1)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Увс аймгийн 2014 оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (2)

Увс аймгийн 2014 оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (3)

 

Увс аймгийн 2014 оны  ХАА-ны төлөвлөгөө (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: