Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Увс аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл:2013.12.02-03

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (1)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (2) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (3) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (4) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (5) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (6) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (7) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (8) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2913.12 (9) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (1) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (2) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (3) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (4) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (5) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (6) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (7) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (8) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (9) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (10) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (11) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (12) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (13) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (14) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (15) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (16) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (17) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (18) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (19) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (20) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (21) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (22) Увс аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл 2013.12.3 (23)

Увс аймгийн ИТХ-ын хөтөлбөр (4) Увс аймгийн ИТХ-ын хөтөлбөр (3) Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (6)

Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (5) Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (4) Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (3) Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (2) Увс аймгийн ИТХ-ын ирцийн бүртгэл (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: