Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Булган аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (1)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (2) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (3) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (4) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (5) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (6) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (7) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (8) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (9) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (10) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (11) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (12) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (13) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (14) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (15) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (16) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (17) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (18) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (19) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (20) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (21) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (22) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (23) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (24) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (25) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (26) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (27) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (28) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (29) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (30) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (31) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (32) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (33) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (34) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (35) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (36) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (37) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (38) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (39) Булган аймгийн 2012оны аудиторын дүгнэлт (40)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: