Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймгийн орон нутгийн төсвийн 2012 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт:

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт  (1)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт  (2)

Архангай аймгийн 2012 оны аудиторын дүгнэлт  (3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: