Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл: 2013.12.02.

Posted by bolorit2013 on March 11, 2014

Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (3)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (4) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (5) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (6) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (7) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (8) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (9) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (10) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (11) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (12) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (13) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (14) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (15) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (16) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (17) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (18) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (19) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (20) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (21) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (22) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (23) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (24) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (25) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (26) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (27) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (28) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (29) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (30) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (31) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (1) Архангай аймгийн ИТХ-ын тэмдэглэл (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: