Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2014 оны тооцоо

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны тодотголын тооцоо

Өмнөговь аймгийн ЗДНС-гийн 2013 оны 10-р сарын мэдээ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: