Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын нөөц сангийн 2013 оны зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 6, 2014

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (4)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (2)

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (3)

Говьсүмбэр аймгийн ЗДНС-ийн 2013 оны тайлан  (5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: