Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Хөвсгөл аймгийн 2014 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх ажлууд  (1)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Хөвсгөл аймгийн 2014 онд Байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх чиглэлээр хийх ажлууд  (2)

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны ОНЗамын сангийн жагсаалт

Хөвсгөл аймгийн 2014 оны ОНЗамын сангийн жагсаалт1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: