Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны орон нутгийн тусгай сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (1)үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (2)

Говьсүмбэр аймгийн 2013 оны ОНТС-ийн жагсаалт (3)

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: