Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Архангай аймгийн 90 жилийн ойн хандивын зарцуулалт:

Posted by bolorit2013 on March 5, 2014

Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (1) үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.  Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (2) Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (3) Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (4) Архангай аймгийн  90 жилийн ойн баярын хандив зарцуулалт 2013 он (5)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: