Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хэнтий аймагт 2014 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 26, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалтаа аймгийнхаа  цахим хуудсанд нийтэлж ил тод болгоогүй байна. 

Хэнтий 2014 ОНХС улсын төсвөөр хийгдэх ажлын жагсаалт

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: