Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

    Дорноговь аймгийн 2014 оны төсөвт ирэх онд 15069,6 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр тооцож байгаа бөгөөд нийт орлогын 93,9 хувийг татварын орлогоор, 3,5 хувийг татварын бус орлогоор, 2,6 хувийг хөрөнгийн орлогоор бүрдүүлэхээр байна.

     Ан агнах зөвшөөрлийн хураамжаас орох орлогыг ахуйн зориулалтаар цагаан зээрийг Засгийн газрын 2011 оны 25 дугаар тогтоолоор 1 цагаан зээрийн зөвшөөрлийн хураамж 100.0 мянган төгрөг, тусгай зориулалтаар аргаль агнах тооцоог Засгийн газрын 2001 оны 264 дүгээр тогтоолоор 1 аргаль 2000 ам.долларын төлбөр тогтоосныг үндэслэн тооцож 41.2 сая төгрөгийн орлогыг оруулахаар төлөвлөжээ.

Image

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (2) Image (3) Image (4)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: