Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дорноговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 25, 2014

Дорноговь аймгийн 2014 оны төсвийн  суурь орлого, зарлагын зөрүү 266,3 мянган төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэхээр тооцсоны дагуу аймгийн орон нутгийн хөгжлийн санд нийт 11175,3 сая төгрөгийн хөрөнгө төвлөрнө.

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн 40 хувь буюу 4470,1 сая төгрөгийг аймагт, 60 хувь буюу 6705,2 сая төгрөгийг сумдад хуваарилсан ба сумын хүн амын тоо, нягтрал, алслалт, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ гэсэн итгэлцүүрээр Засгийн газраас тогтоосон аргачлалын дагуу тооцож сум бүрт хуваариллаа.  

Image

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Image (3)

Image (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: