Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсөв

Posted by bolorit2013 on February 23, 2014

сонгинохайрхан 1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

  1.1.4.2  Хог хаягдлын хураамж                           1235000,0

  1.1.4.3  Ус ашигласны төлбөр                             548,0

                   1.1.5   Татварын бус орлого                                1670000,0

   1.1.5.1 Хүү торгуулийн орлого                            1500000,0

   1.1.5.2 Төсөвт байгууллагын орлого                 40000,0

    1.1.5.3 Ангилагдаагүй бусад орлого                 130000,05

     1.1.6   Хөрөнгийн орлого                                     1600000,0

                     1.1.6.1.Хөрөнгө борлуулсны орлого                 1600000,0

              Хоёр. Сонгинохайрхан дүүргийн 2014 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                            /мянган төгрөг/

          2.1.  Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга                          6529812,0

        2.1.1. Дүүргийн татварын хэлтэс                                               6505812,0

       2.1.2.  Усан бассейн                                                                      24000,0

         2.2.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжүүлэг                4917562,0

         2.3.  Тусгай зориулалтын шилжүүлэг                                     49001164,8

         2.4.  Ерөнхий боловсролын сургууль                                      45011,0

         2.5. Сонгинохайрхан дүүргийн  Биеийн тамир спортын  хороо              2000,0

         2.6.  Сонгинохайрхан дүүргийн  Соёлын ордон                      1993,7

          Гурав. Сонгинохайрхан дүүргийн орон нутгийн 2014 оны төсвийн нийт зарлагыг 8488123,2 мянган төгрөгөөр тогтоож дор дурдсанаар баталсугай.

                                                                                                                             /мянган төгрөгөөр/

                       3.1. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал                                        1139160,6

                       3.2. Засаг даргын Тамгын газар                                                  3432443,4

                       3.3. Жаргалант тосгоны захирагчийн ажлын алба                 169575,0

                       3.4. Орон нутгийн төсвийн нөөц хөрөнгө                                   300000,0

                       3.5. Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн  цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, хог хаягдлын зардал                       2289936,2

                       3.6. Дүүргийн Татварын хэлтэс /орон тооны бус байцаагч нар/                                                               301638,2

                       3.7. Ахмадын байгууллагад олгох санхүүгийн дэмжлэг           49744,3

                       3.8. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих мэдээлэл  сургалтын төвийн үйл ажиллагааны зардал             103830,3

                       3.9.  Усан бассейний  үйл ажиллагааны зардал                      264968,1

                      3.10. Худалдан авах ажиллагааны нэгж                                      99735,3

             3.11. Дотоод аудитын алба                                                               51972,8

             3.12. Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн төв                                  141619,0

             3.13. Сонгинохайрхан дүүргийн    “Өвс тэжээлийн сан” ОНӨУҮГ                                             71750,0

         3.14. Сонгинохайрхан дүүргийн“Амралт сувиллын газар” ОНӨУҮГ                                     71750,0

            Дөрөв. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр  санхүүжих төсөвт байгууллагын зардлын хэмжээг дор дурьдснаар баталсугай.

/мянган төгрөгөөр/

                      4.1. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагууд            16712492,7

4.1.1.  41-р ясли

                                   249877,6

4.1.2. 26-р цэцэрлэг

                                   191751,1

4.1.3. 55-р цэцэрлэг

                                   245342,3

4.1.4. 78-р цэцэрлэг

                                   296161,7

4.1.5. 79-р цэцэрлэг

                                   295318,3

4.1.6  80-р цэцэрлэг

                                   610706,1

4.1.7. 81-р цэцэрлэг

                                   719925,2

4.1.8. 84-р цэцэрлэг

                                   313950,7

4.1.9.  90-р цэцэрлэг

                                   310836,8

4.1.10. 91-р цэцэрлэг

                                   554899,1

4.1.11.92-р цэцэрлэг

                                   310319,8

4.1.12.99-р цэцэрлэг

                                   494523,8

4.1.13.101-р цэцэрлэг

                                   474191,4

4.1.14.104-р цэцэрлэг

                                   472686,1

4.1.15.105-р цэцэрлэг

                                   538132,3

4.1.16.106-р цэцэрлэг

                                   507135,5

4.1.17.107-р цэцэрлэг

                                   535772,9

4.1.18.110-р цэцэрлэг

                                   531569,2

4.1.19.111-р цэцэрлэг

                                   563119,7

4.1.20.112-р цэцэрлэг

                                   540737,7

4.1.21.113-р цэцэрлэг

                                   557389,3

4.1.22.116-р цэцэрлэг

                                   347002,8

4.1.23.117-р цэцэрлэг

                                   729572,7

4.1.24.118-р цэцэрлэг

                                   565531,1

4.1.25.119-р цэцэрлэг

                                   543233,8

4.1.26.127-р цэцэрлэг

                                   745156,1

4.1.27.148-р цэцэрлэг

                                   357694,8

4.1.28.163-р цэцэрлэг

                                   577254,0

4.1.29.38-р цэцэрлэг

                                   302931,9

4.1.30.48-р цэцэрлэг

                                     85913,7

4.1.31.125-р цэцэрлэг

                                   245932,5

4.1.32.156-р цэцэрлэг

                                   250131,2

4.1.33.158-р цэцэрлэг

                                   305264,3

4.1.34.170-р цэцэрлэг

                                   273512,1

4.1.35.176-р цэцэрлэг

                                   168773,6

4.1.36.188-р цэцэрлэг

                                   188025,8

4.1.37.192-р цэцэрлэг

                                   181101,9

4.1.38.шинэ цэцэрлэг

                                   357071,5

4.1.39. Төрийн бус  цэцэрлэг

                                 1174041,9

                                                                                                    /мянган төгрөгөөр/

4.2. Ерөнхий боловсролын байгууллагууд                         29019986,2

 4.2.1. 9-р сургууль

                                 1640142,5

4.2.2. 12-р сургууль

                                 1337405,7

4.2.3. 42-р сургууль

                                 1166905,8

4.2.4. 62-р сургууль

                                 3340072,4

4.2.5. 65-р сургууль

                                 2219103,3

4.2.6. 67-р сургууль

                                 2034529,9

4.2.7. 74-р сургууль

                                   775553,5

4.2.8. 76-р сургууль

                                 1764503,6

4.2.9. 105-р сургууль

                                 2029763,8

4.2.10. 104-р сургууль

                                   988378,5

4.2.11. 106-р сургууль

                                   960533,9

4.2.12. 107-р сургууль

                                 1170822,1

4.2.13. 121-р сургууль

                                   463622,1

сонгинохайрхан 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: