Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсөв: Говьсүмбэр аймгийн 2014 оны төсвийн төсөлд аймгийн суурь орлогыг 3800,3 сая төгрөгөөр, суурь зардлыг 4133,8 сая улсын төсвөөс авах санхүүгийн дэмжлэгийг 333,5 сая төгрөгөөр, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 6569,3 сая, ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн дүнг 7911,2 сая төгрөгөөр баталжээ.

Posted by bolorit2013 on February 21, 2014

говь сүмбэр 2014үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Говьсүмбэр 2014-оны-батлагдсан-төсвийн-задаргаа.

Говьсүмбэр 2014-оны-төсөвт-өгсөн-Аудитын-дүгнэлт.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: