Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Чингэлтэй дүүргийн 2014 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

   Чингэлтэй дүүрэг 2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаас  гудамж хороодын тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажилд дийлэнх хөрөнгө оруулалтаа хуваарилсан байна. Хороодын гудамж талбайн гэрэлтүүлэгт 1 442 013,8 мянган төгрөг, бичил цэцэрлэг тохижилтод 971 033,9 мянган төгрөг, явган хүний зам сайжруулахад 624 390 мянган төгрөг, ундны усны худаг гаргахад 174 004 мянган төгрөг төсөвлөгдсөн ажээ.

Image (7)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.Image (8) Image (9)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: