Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on February 20, 2014

Хэнтий аймаг 2014 оны нэгдүгээр сарын байдлаар төсвийн орлогод  нийт 460.4 сая төгрөг төвлөрөхөөс 463.4 сая төгрөг төвлөрүүлж, орлогын төлөвлөгөөг 3 сая төгрөг буюу 0.6 хувиар давуулан биелүүлсэн байна.  Татварын бус орлогод төвлөрүүлэх ёстой 26.5 сая төгрөгийн орлогын төлөвлөгөө 30.7 хувиар буурч, төсөвт татварын бус орлогоор 18.4 сая төгрөг төвлөрсөн байна. Орон нутгийн төсвийн 239 байгууллага нийт 3824.2 сая төгрөгийн зарлагатай ажилласан нь төлөвлөснөөсөө 498.8 сая төгрөгөөр бага зарцуулалттай ажилласан байна.

Хэнтий аймгийн 2014 оны төсөв батлагдлаа 1

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

Хэнтий 2014төсөв

http://khentii.mn/web/wp-content/uploads/2013/05/2014_tusuv.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: