Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Баян-Өлгий аймгийн төвд битүү зах барихаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдын багцаас тус аймагт гурван тэрбум төгрөг хуваарилжээ

Posted by bolorit2013 on February 19, 2014

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн  46.1.9-т зааснаар гүйцэтгэгч компанийн товч танилцуулга, харилцах утас, гүйцэтгэж байгаа ажил, үйлчилгээний гэрээний үнийн дүн, санхүүжилтийн хуваарь, ажил эхлэх, дуусах хугацаа болон авто зам, инженерийн шугам сүлжээний хувьд дайран өнгөрөх маршрут зэргийг багтаасан мэдээллийн самбарыг төв, суурин бүрийн олон нийтэд үзэгдэхүйц газар уг ажил, үйлчилгээний баталгаат хугацааны туршид заавал байрлуулахыг шаардсан байдаг.

Тус аймгийн төвд баригдах битүү худалдааны төвийн тендер шалгаруулалтыг Улаанбаатар хотноо Худалдан авах ажиллагааны газарт зохион байгуулсан бөгөөд  Улаанбаатар хотын “Ус орчин” ХХК шалгарсан байна.

Дээрх фото зургийг ЗДТГ-ын Худалдан авах ажиллагааны албаны самбарт байрлуулжээ.

SAM_0486

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: