Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Өмнөговь аймагт 2014 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын жагсаалт:

Posted by bolorit2013 on January 3, 2014

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  2013 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 4/3 дугаар хуралдааны  дөрөвдүгээр хавсралт
2014 онд  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт
                                        /мян.төг/
д/д Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Хэрэгжих хугацаа            Төсөвт өртөг                 2014 онд санхүүжих
1 Даланзадгад суманд 200 хүүхдийн
цэцэрлэгийн барилга барих
2014   1 800 000,0                   1 751 271,7
2 Буянт хотхон хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагааг дэмжиж,
байрыг засварлах, тохижуулах
2014     300 000,0                      300 000,0
3 Шинэ суурьшлын бүсд дулаан түгээх төв ЦТП-4 болон гадна
дулааны гол тараагуур шугам барих
2014   4 770 000,0                   2 000 000,0
4 Шинэ суурьшлын бүсийн барилга байгууламжийн дундах 10 кВ-ын
ЦДШ, дэд станцыг барих ажлыг үргэлжлүүлэх
2014   7 200 000,0                   3 600 000,0
5 Даланзадгад, Баяновоо сумын төвийн гэр хорооллын 0.4 квт-ын цахилгааны
шугам өргөтгөж, Номгон сумын 15/04 кВ-ын дэд станцыг шинээр барих
2014     435 700,0                      435 700,0
6 Даланзадгад хотын ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хэрэгжүүлж, шинэ
суурьшлын бүсийн цэвэр бохир усны инженерийн шугам сүлжээг барих
ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх
2014 854000                      854 000,0
7 Даланзадгад Шинэ суурьшлын бүсэд  2,3 -р ЦТП ажлыг дуусгах 2013-2014     496 000,0                      198 000,0
8 Даланзадгад шинэ суурьшлын бүсийн 10 кВт-ын 4.18 км
шугамын ажлыг гүйцэтгэж дуусгах
2013-2014   1 520 000,0                      299 700,0
9 Ханбогд, Цогтцэций, Гурвантэс Даланзадгад сумдыг хөдөлгөөнт
эргүүлийн машинаар хангах, эргүүлийн автомашины тоог нэмэгдүүлэх
2014                   60 000,0                        60 000,0
ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтын дүн  17435 700,0

https://iltodtusuv.wordpress.com/wp-admin/post-new.php

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: