Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсөв:

Posted by bolorit2013 on December 10, 2013

Говь-Алтай аймгийн 2014 оны төсвийн нийт орлого 57,7 тэрбум төгрөг байгаагийн 8,5 хувь буюу 4,9 тэрбум нь татварын орлого,0,2 хувь буюу 1,2 тэрбум нь татварын бус орлого, 91,3 хувь буюу 51,6 төгрөг нь дээд шатны төсвөөс авах тусламжийн орлого эзлэж байна.

Төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлт, тайлагналын бүх шатанд ил тод байдлыг хангуулах зорилтын хүрээнд “Төсвийн тухай хууль”-ийн дагуу ОНХС-гийн санхүүжилтээр хийгдэх ажлуудын саналыг иргэдээс авч эрэмблэн шат шатны ИТХ-уудаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.   Түүнчлэн Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль болон бусад салбарын чиглэлийн хуулиудад аймгийн ИТХ, Засаг дарга нарын эрх үүргээр тусгагдсан зайлшгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэдий ч төсвийн ерөнхийлэн захирагч өөрийн багцаас шууд санхүүжүүлэх боломж нь төсвийн шинэ хуулиар хаагдсан тодорхой ажлуудыг ОНХС-гийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний зардлаас гаргуулахаар холбогдох агентлаг байгууллагуудаас ирүүлсэн саналыг  үндэслэн төсөвт тусгахаар төлөвлөжээ.

2.3Говьалтай 2014батлагдсан төсөв(1)

үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Говьалтай 2014 төсөв батлах

http://www.govi-altai.gov.mn/index.php?option=com_content&view=article&id=676:2014-&catid=56:2013-01-29-01-29-47&Itemid=348

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: