Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дархан-Уул аймагт 2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар орон нутагт эрх шилжиж ирсэн ажлын жагсаалт

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын эрх шилж

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: