Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дархан-Уул аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн санхүүжилтын хуваарь

Posted by bolorit2013 on November 28, 2013

Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын хуваарь_Page_1үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын хуваарь_Page_2 Дархан. 2013 оны хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтын хуваарь_Page_3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: