Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Завхан аймгийн ЗДТГ-аас ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2013 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн товчоо

Posted by bolorit2013 on November 25, 2013

ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_01үргэлжлэлийг дор үзнэ үү

ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_02 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_03 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_04 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_05 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_06 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_07 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_08 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_09 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_10 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_11 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_12 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_13 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_14 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_15 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_16 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_17 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_18 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_19 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_20 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_21 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_22 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_23 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_24 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_25 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_26 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_27 ZGUAH-2012-2016 HZH_Page_28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: