Орон нутгийн ТӨСВИЙН ил тод байдлын загвар стандарт

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын төсвийн ил тод байдал

Posted by ИТХ on June 9, 2012

Нийслэл Улаанбаатар хотын ЗДТГ-аас өөрийн төсвийн мэдээллийг 2012 оны 4-5-р сард хэрхэн ил тод, нээлттэй болгосныг дараах хүснэгтээр харуулав. Ингэхдээ “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”, Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын заалтуудад тулгуурласан болно.

 

Хуульд заасан хугацаанд ил тод болгосон мэдээлэл,

Хугацаа

2011 оны төсвийн гүйцэтгэл 2012 оны төсвийн эхний саруудын тайлан гүйцэтгэл 2013 оны төсвийн төсөл боловсруулалт 2012 оны төсвийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авалт Аудитийн байгууллагын дүгнэлт Ил тод болгосон хэлбэр
           
4-н сарын эхний 15 хоногийн байдлаар
 

1

Хуульд зааснаар төсвийн гүйцэтгэлийг тайлангнах, хянах, Мэдээлэл байхгүй байсан

 
 

2

Олон нийтэд мэдээлсэн байдал

 

3

Урьд оны жилийн эцсийн төсвийн тайлангийн гүйцэтгэл

Ил тод байршуулах

2011 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл

Төсөв гэсэн файландаа ил тод байршуулаагүй
 

4

Худалдан авалтын жагсаалтыг дэлгэрэнгүйгээр гаргасан       Жагсаалт гаргасан   Цахим хуудас

Гарын авлага

5 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлан            
 

6

Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайланг цахим болон мэдээллийн самбарт ойлгомжтой байдлаар байрлуулах  

 

 

 

 

+ бүрэн эхээр нь

 

Зөвхөн

нийслэлийн аудитын web site-d

4-н сарын 2 дахь 15хоногийн байдлаар
 

5

Сар, улирлын тайланг ил тод болгох, олон нийтэд мэдээллээр   Зөвхөн 2012 оны 1 дүгээр сарын гүйцэтгэлийн мэдээ тавьсан Зөвхөн цахим хуудсанд
6 Төсвийн гүйцэтгэлийн аудитын дүгнэлт         Тоон мэдээлэл, 2011 оны төсвийн төлөвлөгөө гүйцэтгэл зөрүү мэдээг харуулсан Цахим хуудсаар санхүүгийн аудитын тайлангийн хамт 1 хуудас

Мэдээллийн салбарт байрлуулаагүй

 

7

Хуульд зааснаар төсвийн гүйцэтгэлийг тайлангнах, хянах, Байрлуулаагүй байна.

5-н сарын эхний 15 хоногийн байдлаар
 

1

Төсвийн төслийг боловсруулах хэлэлцэх, үйл явц     санал авах хуудас

боловсруулан  ажиллуулж байна

 

 

  Цахим хуудас нээсэн

Мэдээллийн самбарт байрлуулаагүй

 

2

             
 

3

Орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, үйлчилгээ ажил, худалдан авалтын явцын  мэдээлэл   Зөвхөн зарлагдах тендэрийн жагсаалт нээлттэй       Явцын мэдээлэл цахим хуудсанд байхгүй
5-н сарын 2 дахь  15 хоногийн байдлаар
  Сар, улирлын төсвийн зарцуулалт, тайлагналт  
  Төсвийн ерөнхийлөн захирагч тусламж, хандив авсан тухай баримтын хувийг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага эсхүл аймаг, нийслэл сум дүүргийн төрийн санд нэг сарын дотор хүргүүлнэ.  

 

         
               

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: